People

Faculty

Junshu Bao
Teaching Associate Professor
412-624-5185
Srawan Bishnoi
Teaching Assistant Professor
Carl Bodenschatz
Teaching Professor
412-624-9085
Kehui Chen
Associate Professor
412-624-9033
Yu Cheng
Professor and Acting Chair
412-648-1851
Satish Iyengar
Professor
412-624-8341
Linxi Liu
Assistant Professor
Chris McKennan
Assistant Professor
Lucas Mentch
Assistant Professor
412-624-8730
Ruth Mihalyi
Visiting Instructor
412-624-8099
Bryan Nelson
Instructor 1
412-624-8729
Kiran Nihlani
Teaching Assistant Professor
412-383-8115
Kristina Paris
Visiting Instructor
Sarah Quesen
Visiting Lecturer
Zhao Ren
Associate Professor
412-648-9382
Yeon-Jung Seo
Visiting Assistant Professor
412-624-6090
Nikolas Siapoutis
Teaching Assistant Professor
Tingting Zhang
Professor

Faculty - Emeritus

Henry W. Block
Professor Emeritus
Leon J Gleser
Professor Emeritus
Nancy Pfenning
Lecturer Emeritus
C.R. Rao
Professor Emeritus
Thomas H Savits
Professor Emeritus
David S Stoffer
Professor
412-624-8496

Faculty - Secondary

Jong H. Jeong
Professor and Interim Chair, Department of Biostatistics
Jean-Francois Richard
Distinguished University Professor of Economics
Abdus Wahed
Professor, Department of Biostatistics
Meredith Wallace
Associate Professor, Department of Psychiatry

Graduate Students

Shubha Sankar Banerjee
Xiaolin Bo
Ryan Cecil
Yiming Chen
Tsung-Kai (Victor) Chiu
Jinwoo Cho
Jiaxuan Duan
Alexander Dukart
Tian Fan
Oscar Fawcett
Manuel Garcia Acosta
Stephen Glass
Jie He
Jiazhi He
Haoran He
Marshall Honaker
Jayoung Hong
Weiqiong Huang
Changcheng Ji
Wenlong Jiang
Jihang Jiang
Rui Kang
Shannon Kelsh
Kuanyu Lai
Huy Le
Hyunjae Lee
Shuoran Li
Zhexuan Li
Benjamin Meyers
Ruth Mihalyi
Jeong Jun Moon
Ziqin Nie
Yuchen Peng
Colin Peterson
Marc Richards
Heqiao Ruan
Yuqiao Shao
Yiwei Sun
Anqi Tao
Can Wang
Qiaochu Wang
Zi Wang
Yucheng Wang
Hongtian Wang
Simin Wu
Zhendong Xie
Kevin Xu
Mingyuan Xu
Fan Yang
Lixia Yi
Yan Yuan
Jinghao Yuan
Junbo Zhang
Kangyi Zhao
Xu Zou

Part-Time Instructors

Bryan Harmon
Part-Time Instructor
Calvin Lutz
Part-Time Instructor

Staff

Jay Drummond
Graduate Administrator
Steven Haines
Business Coordinator
412-624-1674
Carol Miller
Academic Operations Manager
Gregory Panariello
Academic Coordinator