People

Faculty

Junshu Bao
Lecturer II
412-624-5185
Carl Bodenschatz
Senior Lecturer
412-624-9085
Joshua Cape
Assistant Professor
Sherwin Cedeno
Lecturer
Kehui Chen
Associate Professor
412-624-9033
Yu Cheng
Professor and Acting Chair
412-648-1851
Satish Iyengar
Professor
412-624-8341
Linxi Liu
Assistant Professor
Chris McKennan
Assistant Professor
Lucas Mentch
Assistant Professor
412-624-8730
Ruth Mihalyi
Visiting Instructor
412-624-8099
Bryan Nelson
Assistant Instructor
412-624-8729
Kiran Nihlani
Lecturer
412-383-8115
Kristina Paris
Visiting Instructor
Sarah Quesen
Visiting Lecturer
Zhao Ren
Associate Professor
412-648-9382
Yeon-Jung Seo
Visiting Assistant Professor
412-624-6090
David S Stoffer
Professor
412-624-8496
Tingting Zhang
Associate Professor

Faculty - Emeritus

Henry W. Block
Professor Emeritus
Leon J Gleser
Professor Emeritus
Nancy Pfenning
Lecturer Emeritus
C.R. Rao
Professor Emeritus
Thomas H Savits
Professor Emeritus

Faculty - Secondary

Jong H. Jeong
Professor and Interim Chair, Department of Biostatistics
Jean-Francois Richard
Distinguished University Professor of Economics
Abdus Wahed
Professor, Department of Biostatistics
Meredith Wallace
Associate Professor, Department of Psychiatry

Graduate Students

Mingxue An
Hengchao Chen
Lijun Cheng
Xinyu Cheng
Kevin Cho
Tim Coleman
Greg Dederer
Joshua Dick
Jiaxuan Duan
Kuan-Cheng Fu
Manuel Garcia Acosta
Weiqiong Huang
Wenlong Jiang
Austin Jordan
Taehee Jung
Rui Kang
Daniel Lavage
Huy Le
Zhexuan Li
Shuoran Li
Hanqing Liang
Zheng Liu
Yiding Liu
Jiashen Lu
Anirban Mitra
Heaun Moon
Orly Olbum
Wei Peng
Yang Qu
Marc Richards
Jiachen Shao
Yunzhe Tan
Stephen Timko
Giang Vu
Jie Wang
Bang Wang
Zi Wang
Yaotian Wang
Mingyuan Xu
Fan Yang
Lixia Yi
Yan Yuan
Junbo Zhang
Peiliang Zhang
Xueying Zhang
Shangshu Zhao
Yanji Zhao
Kangyi Zhao
Siyu Zhou
Zixuan Zhu

Part-Time Instructors

Bryan Harmon
Part-Time Instructor
Calvin Lutz
Part-Time Instructor

Staff

Steven Haines
Business Coordinator
412-624-1674
Cynthia Romo
Academic Coordinator
Francesca Sirianni
Graduate Administrator