People

Faculty

Junshu Bao
Teaching Associate Professor
412-624-5185
Srawan Bishnoi
Teaching Assistant Professor
Carl Bodenschatz
Teaching Professor
412-624-9085
Joshua Cape
Assistant Professor
Kehui Chen
Associate Professor
412-624-9033
Yu Cheng
Professor and Acting Chair
412-648-1851
Satish Iyengar
Professor
412-624-8341
Linxi Liu
Assistant Professor
Chris McKennan
Assistant Professor
Lucas Mentch
Assistant Professor
412-624-8730
Ruth Mihalyi
Visiting Instructor
412-624-8099
Bryan Nelson
Instructor 1
412-624-8729
Kiran Nihlani
Teaching Assistant Professor
412-383-8115
Kristina Paris
Visiting Instructor
Sarah Quesen
Visiting Lecturer
Zhao Ren
Associate Professor
412-648-9382
Yeon-Jung Seo
Visiting Assistant Professor
412-624-6090
Nikolas Siapoutis
Teaching Assistant Professor
Tingting Zhang
Professor

Faculty - Emeritus

Henry W. Block
Professor Emeritus
Leon J Gleser
Professor Emeritus
Nancy Pfenning
Lecturer Emeritus
C.R. Rao
Professor Emeritus
Thomas H Savits
Professor Emeritus

Faculty - Secondary

Jong H. Jeong
Professor and Interim Chair, Department of Biostatistics
Jean-Francois Richard
Distinguished University Professor of Economics
Abdus Wahed
Professor, Department of Biostatistics
Meredith Wallace
Associate Professor, Department of Psychiatry

Graduate Students

Junyi Bai
Shubha Sankar Banerjee
Xiaolin Bo
Ryan Cecil
Jinwoo Cho
Greg Dederer
Joshua Dick
Jiaxuan Duan
Alexander Dukart
Manuel Garcia Acosta
Makaylia Gerver
Changxiao Han
Jie He
Haoting He
Jayoung Hong
Weiqiong Huang
Lorissa Humble
Wenlong Jiang
Austin Jordan
Rui Kang
Huy Le
Hyunjae Lee
Shuoran Li
Zhexuan Li
Hanqing Liang
Muyao Lin
Zheng Liu
Nathan Matten
Benjamin Meyers
Anirban Mitra
Cameron O'Neill
Orly Olbum
Yang Qu
Marc Richards
Heqiao Ruan
Yunzhe Tan
Stephen Timko
Giang Vu
Jacob Walling
Zi Wang
Yaotian Wang
Jie Wang
Yucheng Wang
Hongtian Wang
Fred Wang
Bang Wang
Zhengbo Wu
Hanfeng Xiong
Mingyuan Xu
Fan Yang
Lixia Yi
Yan Yuan
Junbo Zhang
Peiliang Zhang
Kangyi Zhao

Part-Time Instructors

Bryan Harmon
Part-Time Instructor
Calvin Lutz
Part-Time Instructor

Staff

Jay Drummond
Graduate Administrator
Steven Haines
Business Coordinator
412-624-1674
Carol Miller
Academic Operations Manager
Gregory Panariello
Academic Coordinator